Language
TH , LA


ທ່ານສາມາດແຈ້ງຝາກ - ຖອນໄດ້ຜ່ານ
Line :
ຫຼືສະເເກນ QR ຫຼືຝາກເຂົ້າທະນະຄານ
ໄທພານິດ ບໍລຶສັດ ໄອພີພລັສ ຈຳກັດ
ເລກບັນຊີ 6222794083
ແລ້ວປ້ອນຂໍ້ມູນທາງລຸ່ມໄດ້ເລີຍ

ບໍລິສັດການຄ້າ IP Plus ຈຳ ກັດ
ເລກບັນຊີ 6222794083
ກະລຸນາຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານກ່ອນ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້